ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

До захисту допущений

Зав. кафедри

_______________________

(підпис)

Лях В.О._______

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________

(дата)

ВИПУСКНА РОБОТА

ПОКАЗНИКИ СТІЙКОСТІ ВИДІВ РОДУ ФУКСІЯ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРИ В

ОЗЕЛЕНЕННІ

Виконав:

студент групи ____________________________________________________

(шифр групи) (підпис і дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник: _______________________________________________.

(посада) (підпис і дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Нормоконтролер: ________________________________________________

(посада) (підпис і дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Запоріжжя


Додаток Б.1

Приклад оформлення завдання на випускну роботу

Форма № У-9.01

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(назва вищого навчального закладу)

Факультет біологічний Кафедра _______________

Спеціальність __________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

“___” ___________ 200 р.

Завдання

На дипломну роботу студенту

________________

(прізвище, ім’я, по ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”-батькові)

1. Тема роботи __________________________________________

______________________

затверджена наказом по університету від “__” ____ 200_р. №___

2. Термін здачі студентом закінченої роботи

3. Вихідні дані до роботи ______________________

______________________

_______________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) ______________________

______________________

______________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ___________________________________

______________________

______________________

_______________________________________________________


documentaggcokn.html
documentaggcvuv.html
documentaggddfd.html
documentaggdkpl.html
documentaggdrzt.html
Документ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”